สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560  

โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  

(Deep South Incident Database : DSID)   

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:00 น.

Thai