สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

DSW Database's picture
 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  

โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
 
(Deep South Incident Database : DSID)   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 น.
 
 
Thai