Skip to main content
 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560  

 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.