สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560

DSID's picture
Wed, 2017-11-15 11:24 -- DSID
 
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)  
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.
 
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
Thai