Skip to main content
 
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)  
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.
 
ดาวน์โหลด