สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

DSID's picture
Thu, 2017-12-07 11:31 -- DSID
 
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.
 
ดาวน์โหลด
 
Thai