Skip to main content

 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.