สรุปสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้: มกราคม 2547 - กุมภาพันธ์ 2555