แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS) ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ : กรณีการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลในพื้นที่สงคราม

WARTANI's picture

แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS)
ฉบับที่ : /๒๕๕๗
เรื่อง : การละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลในพื้นที่สงคราม
 
 
เนื่องด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักการมนุษยธรรมที่สังคมสาธารณะรับไม่ได้ กิจกรรมทางอาวุธที่เกิดขึ้นในพื้นที่สงครามปาตานีในครั้งนี้แสดงถึงสภาวะความไม่ปลอดภัยของประชาชนปาตานีจากกิจกรรมทางอาวุธของคู่สงคราม
 
ปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมขั้นรุนแรงตามอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ ๔ “อนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในยามสงคราม (Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War)”
 
ดังนั้นสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ PERMAS ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี  โดยยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยสากลและสิทธิมนุษยชนสากล มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า
 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะเป็นอุปสรรค์ต่อการสร้างสันติภาพตามแบบฉบับของประชาชนและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่เป็นเหยื่อของสงครามและขอประณามปฏิบัติการที่ไร้ซึ่งหลักการมนุษยธรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ในการนี้ทาง PERMAS ขอเสนอข้อเรียกร้องเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพปาตานีดังต่อไปนี้
 
๑. ขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งหลักเปิดพื้นที่กิจกรรมทางการเมืองเพื่อเป็นแนวทางสู่การสร้างสันติภาพให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
 
๒. ขอให้คู่สงครามทำสงครามภายใต้กฎกติกาสากลและคำนึงถึงหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล (Humanitarian Law)
 
๓. ทุกเหตุการณ์ที่มีการละเมิดหลักมนุษยธรรมหรือละเมิดกฎกติกาสงคราม  ให้ยกระดับกระบวนการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของกลไกระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมที่มาจากการเห็นร่วมของประชาชน
 
 
ด้วยจิตรักสันติภาพ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
วันที่  ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 

Thai