องค์กรเอกชนยื่นหนังสือต่อนายกฯ เรื่องการใช้กฎหมายความมั่นคงนำร่องในพื้นที่สงขลา‏

CrCF's picture
Tue, 2009-11-24 21:10 -- CrCF

 

ด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ทนายความมุสลิม และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน มีความประสงค์จะยื่นหนังสือเสนอแนวทางในการออกระเบียบเพื่อการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในพื้นที่นำร่องได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภายในเดือนพฤศจิกายน  2552 นี้

 

ดังนั้นมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ทนายความมุสลิม และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน จึงขอเข้าพบและยื่นหนังสือดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีหรือผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนนายกรัฐมนตรี  ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีรายชื่อผู้เข้าพบดังต่อไปนี้

 

1. นายสมชาย หอมลออ                      ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

2. นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์               เลขาธิการศูนย์ทนายความมุสลิม

3. นายวสันต์ พานิช                              ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4. นายเมธา  มาสขาว                           เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)

5. คณะทำงานของทั้ง 4 องค์กร อีกจำนวนประมาณ 10 คน

                        

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปรีดา นาคผิว 089-6222474

ภาวิณี ชุมศรี 083-1896598

 

Thai