แถลงการณ์: ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา และผู้บริสุทธิ์ทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Justice for Peace's picture

ที่ ๐๐๓/ ๒๕๕๓

 

แถลงการณ์
ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา
และผู้บริสุทธิ์ทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
แม้หน่วยงานความมั่นคงจะประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าดีขึ้นเป็นลำดับ แต่กลับพบว่าในระยะเวลาเดือนเศษที่ผ่านมา มีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลอบสังหารประชาชนทั้งพุทธและมุสลิมโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่าย การยิงและเผาเพื่อทำลายศพ การเกิดระเบิดบ่อยครั้งมากขึ้น จนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เมื่อรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกระเบิด และถูกยิงซ้ำจนเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงคือ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา เสียชีวิต
 
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ซึ่งการเสียชีวิตของพ.ต.อ.สมเพียร ไม่เพียงเป็นการแสดงเห็นถึงความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังเป็นการแสดงถึงความอ่อนแอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ไม่ใส่ใจต่อทุกข์สุขและข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย โดยยอมให้การเมืองและผลประโยชน์เข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดสรรตำแหน่งมากกว่าการคำนึงถึงความเหมาะสม และความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
 
คณะทำงานฯจึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้
๑.     ขอให้รัฐบาลให้การเยียวยาแก่ครอบครัว พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ทั้งด้านจิตใจและความยุติธรรม โดยเท่าเทียมกับผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกคน
๒.    ขอให้รัฐ เร่งรัดให้มีการปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยเน้นการกระจายอำนาจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรี ปราศจากการแทรกแซงใดๆ
๓.     ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดหลักนิติธรรมและสันติวิธีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยอดทน อดกลั้น ต่อการยั่วยุต่างๆ อีกทั้งควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น เพื่อสร้างความปรองดอง และนำความสงบสุขสันติให้คืนกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุด
 
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยความเชื่อมั่นว่าความยุติธรรม และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนจะสามารถนำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน
Thai