Skip to main content

 

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็กเพื่อเสนอต่อร่างมาตรการและแนวทางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง จัดโดย UN WOMEN

 

Download

 

Download

 

Download

 

Download

 

 

File attachment