Skip to main content

ผลสำรวจ มอ.ปัตตานีชี้ คนชายแดนใต้ยังคงหนุนกระบวนการสันติภาพ!

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ข้อสังเกตของผมต่อกระบวนการสันติภาพในเวลานี้

ผมเห็นว่าในเวลานี้ยังมีความสับสนเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นอยู่ไม่น้อย และยังมีคำถามมากมาย ฉะนั้น ในที่นี่ผมขอนำเสนอความคิดเห็นตามข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือครับ

เมื่อก้าวข้ามหนึ่งร้อยเดือนของสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้: เรากำลังจะไปทางไหน?

 
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี
 

สันติสนทนาในบริบทของความรุนแรงที่ภาคใต้

หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ในชื่อ “Building the case for peace dialogues” ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นบทความฉบับเต็มที่ได้รับการอนุญาตให้กองบรรณาธิการทำการแปลและผ่านการตรวจทานโดยผู้เขียน กองบรรณาธิการเห็นว่าในสถานการณ์ที่ความรุนแรงกดทับและมีการถกเถียงถึงกระบวนการสันติสนทนาและการเจรจาสันติภาพอย่าง
Subscribe to การพูดคุยเพื่อสันติภาพ