ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

DeepSouthWatch's picture

 
 
 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ...
(พฤษภาคม 2555)
 
 
 
แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(แบบ ข.ก.๑)
 
 
ไฟล์นำเสนอ
สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. เชียงใหม่มหานครฯ
และรายละเอียดการเสนอรายชื่อ
 
 
ไฟล์นำเสนอ
ทำไมเราต้องคิดเรื่อง
"จังหวัดจัดการตนเอง"
(โดย บุษยา คุณากรสวัสดิ์)
 
 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครได้ โดย
 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข.ก.1 ตามไฟล์แนบด้านบน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ตู้ ปณ.295 ปจ.เชียงใหม่ 50000 หรือที่ เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง 225/112 หมู่2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50200
 
คำแนะนำในการกรอบแบบฟอร์ม
 
1. ต้องมีทั้งนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ลายเซ็นต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งในสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน กับแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (แบบ ข.ก.๑)
3. ในส่วนบนของหนังสือที่เขียนว่า “เขียนที่” นั้น ให้เขียนที่อยู่ สถานที่ไหนก็ได้ที่ท่านกรอกแบบฟอร์ม
4. ใน ข้อ 5 ของ แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (แบบ ข.ก.๑) ที่เขียนว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ในช่องว่าง “พ.ศ. ...” และ “(ฉบับที่...)” ไม่ต้องกรอกข้อความใดๆ
 

Thai