Skip to main content

ภาคใต้ของไทย: ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการเมือง?

รายงาน เอเชีย ฉบับ ที่ 181 – 8 ธันวาคม 2552
(ฉบับภาษาไทย)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

บทคัดย่อ
I. บทนำ
II. สถานการณ์ภาคใต้ใน ปี 2552
     ก. ความรุนแรงที่เข้มข้นขึ้น
     ข. ความรุนแรงในชุมชนและความเสี่ยงจากการติดอาวุธพลเรือน
          1. การกราดยิงที่มัสยิดอัลฟุรกอน
          2. กองกำลังอาสาสมัครชาวบ้านและทหารบ้าน
          3. อุตสาหกรรมของความไม่มั่นคง?
III. การเร่งงานพัฒนา
     ก. การเพิ่มอำนาจ ศอ.บต.
     ข. การพัฒนาในฐานะยารักษาการก่อความไม่สงบ
     ค. การพัฒนา “พื้นที่สีแดง”
IV. การแก้ปัญหาความอยุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
     ก. การยกเลิกกฎหมายที่รุนแรง
     ข. พระราชบัญญัติความมั่นคง
     ค. การดำเนินคดีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง
     ง. การซ้อมทรมาน
     จ. การนำกฎหมายอิสลามบางส่วนมาใช้
V. การเจรจาสันติภาพและโครงสร้างการปกครองใหม่
     ก. การพูดคุย
     ข. โครงสร้างการปกครองพิเศษ
VI. สรุป

Click to download the article in English