Skip to main content

[ ViViPEACE ] สันติ(ที่มองเห็น)ภาพ  : ดุลยปาฐกว่าด้วย "ภาพ" การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2558
หอประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
ภาพถ่ายโดย เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ DSP