Skip to main content

ใครคือชาวมลายูพุทธศรีวิชัยและลังกาสุกะ?

อัศโตรา ชาบัต*
 
ชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นชาวไทยมาจากแผ่นดินสยาม สมัยสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี-รัฒนะโกสินทร์ แต่พวกเขาเป็นชาวพุทธในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตอนกลาง และตอนบน เชื่อสายชาวมลายูพุทธศรีวิชัยและชาวมลายูพุทธลังกาสุกะ
 
บางส่วนของชาวไทยพุทธภาคใต้ตอนล่าง ตอนกลาง และตอนบนนั้นเป็นเชื่อสายชาวอินเดีย ชาวทมิฬ ชาวมอญ ชาวขอม ชาวจีนและชาวอื่นๆ ที่เคยตั้งรกราก หรือปกครองแผ่นดินปลายด้ามขวานก่อนและหลังอาณาจักรศรีวิชัยและลังกาสุกะไปอีก
 

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ร่วมสนทนาโดย
1. คุณอับดุลฮันนาน มาหะมะ ตัวละครสำคัญในหนังสือภาพเล่าเรื่อง “เรือนราชา” (รูเมาะห์ราญอ) จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราของปตานี ของ ซาเวียร์ โคมาส
2. ณายิบ อาแวบือซา นักสังเกตการณ์ทางสังคม จากสายเครือญาติเจ้าเมืองปัตตานี

 

Subscribe to มลายู