Skip to main content

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

          "รายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย" ที่ออกอากาศทางทีวีไทยต่อเนื่องกัน 3 สัปดาห์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้อภิปรายกันในประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางที่รวมศูนย์อำนาจและข้อเสนอในการผ่องถ่ายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองโดยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และปัญหาเฉพาะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น "เขตวัฒนธรรมพิเศษ" ของกลุ่มชาติพันธุ์ "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ของเมืองชายแดนภาคเหนือ และที่สำคัญในกรณี "เขตปกครองพิเศษ" ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

          การบันทึกเทปครั้งดังกล่าวมีผู้อภิปรายจากหลากหลายภูมิหลัง ทั้งข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มประชาสังคม เยาวชน สื่อมวลชน ชาวประมง เกษตรกร และแม้แต่นักธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่น อีกทั้งยังมีที่มาจากหลากหลายภูมิภาค ทั้งในพื้นที่ที่ยังเต็มไปด้วยความรุนแรงอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคใต้ตอนบนในโซนอันดามัน แถบเทือกเขาสูงในภาคเหนือ ชายแดนภาคตะวันตก และเขตเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          กองบรรณาธิการดีพเซ้าท์วอชท์เห็นว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจและยังคงต้องการการถกเถียงในวงกว้างอีกไม่น้อย โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีความพยายามจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วงชิงต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพลังฝ่ายต่างๆ เช่นในปัจจุบัน ทางเราจึงขอเผยแพร่เทปรายการซ้ำอีกครั้ง

ผู้ร่วมอภิปราย:
สุกรี หลังปูเต๊ะ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม (ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้) มันโซร์ สาและ (ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนมุสลิม จังหวัดยะลา) สมพงษ์ ปานเกล้า (รองผู้อำนวยการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2) มูฮำมัดอายุบ ปาทาน (บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) อับดุลเลาะ หะยียามา (นายกสมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้) อิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์ (ประธานมูลนิธิฮิลาลอับ-ยัฏ) อาเต๊ฟ โซ๊ะโก (ประธานเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเพื่อพิทักษ์ประชาชน) ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้: ศอ.บต.) สนิท แซ่ชั่ว (กลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต) สนชัย ฤทธิชัย (กลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต) สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์) ปณิธิ ตั้งผาติ (สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคเศรษฐกิจ) นิวัต ร้อยแก้ว (ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ) กิตติ ตรีราช (กลุ่มรักษ์เชียงของ) สวิง ตันอุด (สถาบันการจัดการทางสังคม) บำรุง คะโยธา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์) พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ (ผู้อำนวยการสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า) พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ฉันทนา บรรพศิริโชติ (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้ดำเนินการพูดคุย:
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และณาตยา แวววีรคุปต์ (ทีวีไทย)

ตอนที่ 1 ท้องถิ่นที่หลากหลายกับการปกครองแบบเสื้อโหล
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553

 

ตอนที่ 2 การปกครองพิเศษ: เรื่องต้องห้ามที่ต้องพูด
ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

 

ตอนที่ 3 สงคราม : ความคิด ...เขตปกครองพิเศษ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553