Skip to main content
ประมวลภาพบรรยากาศงาน
สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”

 
วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี

Photos by Piyasak Ausup 

(สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”)