Skip to main content

รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี [ไตรมาส3/2561]

รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี

[ไตรมาส 3/2561]

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ดาวน์โหลด

รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี [ไตรมาส2/2561]

รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี

[ไตรมาส2/2561]

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ดาวน์โหลด

รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี [ไตรมาส1/2561]

รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี

[ไตรมาส1/2561]

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ดาวน์โหลด

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2561

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

การเลือกตั้งคลุกข้าวยำ: ประชาธิปไตยที่ไม่เสรีสองเด้งในชายแดนใต้/ปาตานี

แม้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั้นเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แต่สำหรับชายแดนใต้ การเลือกตั้งรอบนี้อาจมีความหมายพิเศษหลายเด้ง ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ชวนกลับมาเพ่งมองความพิเศษที่แตกต่างนี้อย่างจงใจและจริงจัง

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2561

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2561

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังชายแดนใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

คนรุ่นใหม่ กาแฟ และองค์ความรู้: บันทึกภาคสนามจากอาเจะห์ในห้วงครบรอบ 13 ปีข้อตกลงสันติภาพ

ระหว่างลงสนามวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ที่อาเจะห์ ‘ฟารีดา ปันจอร์’ และเพื่อนนักวิจัยเดินพบปะผู้คนมากมายในดินแดนที่เมื่อ 13 ปีที่แล้วมีการลงนามสันติภาพเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งจากการใช้อาวุธมาสู่เวทีการเมือง ความขัดแย้งและสึนามิเปิดโอกาสให้ผู้คนเติบโตขึ้นอย่างไร เชิญอ่าน

Subscribe to