Skip to main content

 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?”
 วันที่10 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?”
 
กำหนดการสัมมนา
 
โจทย์สำคัญเบื้องต้นที่ต้องร่วมกันหาคำตอบต่อสังคมไทย สำหรับการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
เอกสารประกอบหลัก
 
การคุ้มครองชนกลุ่มน้อยและการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป
โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
 
ประชาธิปไตยกับมุสลิมมินดาเนา
โดย สุริยะ สะนิวา
 
เขตปกครองพิเศษอาเจะห์: ความสำเร็จที่ยังต้องรอคอย
โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล
 
ข้อเสนอรูปแบบการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเครือข่ายประชาสังคม 23 องค์กร
โดย อุดม ปัตนวงศ์
 
ภาคผนวก
 
โอกาสของ Autonomy และอนาคตของ “เรา”
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
หยุดทำร้ายประเทศไทย-ของจริง
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
 
รัฐไทย: รัฐที่การกระจายอำนาจล่าช้า
โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง
 
เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
โดย วุฒิสาร ตันไชย
 
รายงานการศึกษาเรื่ององค์การบริหารด้านการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้องไทย (ฉบับร่าง – ยังไม่สมบูรณ์)
โดย นักศึกษา 4ส. รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 4
 
การปกครองพิเศษข้อเสนอจากมาเลเซียและชายแดนใต้ ความฝันหรือความจริง?
โดย อับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
 
การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทญี่ปุ่น
โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 
เสนอดับไฟใต้ด้วยการผสานปกครองท้องถิ่นเข้ากับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และสุกรี หลังปูเต๊ะ
 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ...
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเรื่องเสร็จที่ 634/2552
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ...
โดย อัคคชา พรหมบุตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 
Paper documents
Attachment Size
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?” 822.41 KB
โจทย์สำคัญเบื้องต้นที่ต้องร่วมกันหาคำตอบต่อสังคมไทย สำหรับการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 49.62 KB
การคุ้มครองชนกลุ่มน้อยและการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป 758.34 KB
ประชาธิปไตยกับมุสลิมมินดาเนา 202.83 KB
ข้อเสนอรูปแบบการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเครือข่ายประชาสังคม 23 องค์กร 91.26 KB
โอกาสของ Autonomy และอนาคตของ “เรา” 109.52 KB
หยุดทำร้ายประเทศไทย-ของจริง 83.87 KB
รัฐไทย: รัฐที่การกระจายอำนาจล่าช้า 149.08 KB
เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 237.31 KB
รายงานการศึกษาเรื่ององค์การบริหารด้านการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.. 568.37 KB
การปกครองพิเศษข้อเสนอจากมาเลเซียและชายแดนใต้ ความฝันหรือความจริง? 162.11 KB
การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทญี่ปุ่น 1.86 MB
เสนอดับไฟใต้ด้วยการผสานปกครองท้องถิ่นเข้ากับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 122.98 KB
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ... 64.23 KB
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... 1.32 MB