เอกสารประกอบการประุชุมสัมมนา "นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?"

DeepSouthWatch's picture

 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?”
 วันที่10 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?”
 
กำหนดการสัมมนา
 
โจทย์สำคัญเบื้องต้นที่ต้องร่วมกันหาคำตอบต่อสังคมไทย สำหรับการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
เอกสารประกอบหลัก
 
การคุ้มครองชนกลุ่มน้อยและการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป
โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
 
ประชาธิปไตยกับมุสลิมมินดาเนา
โดย สุริยะ สะนิวา
 
เขตปกครองพิเศษอาเจะห์: ความสำเร็จที่ยังต้องรอคอย
โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล
 
ข้อเสนอรูปแบบการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเครือข่ายประชาสังคม 23 องค์กร
โดย อุดม ปัตนวงศ์
 
ภาคผนวก
 
โอกาสของ Autonomy และอนาคตของ “เรา”
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
หยุดทำร้ายประเทศไทย-ของจริง
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
 
รัฐไทย: รัฐที่การกระจายอำนาจล่าช้า
โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง
 
เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
โดย วุฒิสาร ตันไชย
 
รายงานการศึกษาเรื่ององค์การบริหารด้านการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้องไทย (ฉบับร่าง – ยังไม่สมบูรณ์)
โดย นักศึกษา 4ส. รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 4
 
การปกครองพิเศษข้อเสนอจากมาเลเซียและชายแดนใต้ ความฝันหรือความจริง?
โดย อับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
 
การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทญี่ปุ่น
โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 
เสนอดับไฟใต้ด้วยการผสานปกครองท้องถิ่นเข้ากับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และสุกรี หลังปูเต๊ะ
 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ...
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วเรื่องเสร็จที่ 634/2552
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ...
โดย อัคคชา พรหมบุตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 
Thai
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon โครงการสัมมนาทางวิชาการ “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?”822.41 KB
PDF icon โจทย์สำคัญเบื้องต้นที่ต้องร่วมกันหาคำตอบต่อสังคมไทย สำหรับการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้49.62 KB
PDF icon การคุ้มครองชนกลุ่มน้อยและการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป758.34 KB
PDF icon ประชาธิปไตยกับมุสลิมมินดาเนา202.83 KB
PDF icon ข้อเสนอรูปแบบการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเครือข่ายประชาสังคม 23 องค์กร91.26 KB
PDF icon โอกาสของ Autonomy และอนาคตของ “เรา”109.52 KB
PDF icon หยุดทำร้ายประเทศไทย-ของจริง83.87 KB
PDF icon รัฐไทย: รัฐที่การกระจายอำนาจล่าช้า149.08 KB
PDF icon เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540237.31 KB
PDF icon รายงานการศึกษาเรื่ององค์การบริหารด้านการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้..568.37 KB
PDF icon การปกครองพิเศษข้อเสนอจากมาเลเซียและชายแดนใต้ ความฝันหรือความจริง?162.11 KB
PDF icon การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทญี่ปุ่น1.86 MB
PDF icon เสนอดับไฟใต้ด้วยการผสานปกครองท้องถิ่นเข้ากับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม122.98 KB
PDF icon บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ...64.23 KB
PDF icon ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ...1.32 MB