บทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10

DeepSouthWatch's picture

สันติศึกษา

     ๐ “เล่าขานตำนานขัดแย้ง: กรณีศึกษากรือเซะ-ลิ้มกอเหนี่ยว" / งามศุกร์ รัตนเสถียร (บทคัดย่อ)
     ๐ การจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานความรู้ / แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง (บทคัดย่อ)
     ๐ การเจรจาและการรักษาสันติภาพในอาเจะห์: บทเรียนสำหรับกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย / อรอนงค์ ทิพย์พิมล (บทคัดย่อ)
     ๐ การสำรวจวรรณกรรมเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ค.ศ.2002-2007 / ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ (บทคัดย่อ)
 
ชายแดนใต้
     ๐ บทวิพากษ์ทฤษฎี/ปรัชญาการเมืองจากมุมมองนักมานุษยวิทยา: การปรับมุมมองทางรัฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ไชยันต์ ไชยพร
     ๐ ความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ: กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อาซัน ดงนะเด็ง, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
     ๐ ปัญหาไฟใต้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม / ชาลี ไตรจันทร์ (บทคัดย่อ)
     ๐ ย้อนพินิจพระราโชบายว่าด้วยอัตลักษณ์ของปัตตานีในสมัยราชาธิปไตยรัตนโกสินทร์ / พรรณงาม เง่าธรรมสาร (บทคัดย่อ)
     ๐ ระบบศักดินาและความต่างทางชนชั้นในวัฒนธรรมมลายู / ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ (บทคัดย่อ)
     ๐ สงครามความทรงจำ : การรับรู้ กับ ความทรงจำร่วมทางสังคมในวิกฤตไฟใต้ / วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
     ๐ เสียงเรียกแห่งอิสลามกับพลวัตรสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อรชา รักดี
     ๐ เสียงเพรียกจากปัตตานี: การสร้างพื้นที่ทางสังคมและการต่อรองตัวตนคนมลายูมุสลิมภายใต้พหุวัฒนธรรม / ฐาปนี เสาวภางค์วรกุล และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย
     ๐ การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี / สาธร ไหมเกตุ
     ๐ การศึกษาเศรษฐกิจกระแสหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, อับดุลรอชีด เจะมะ, วิโชติ จงรุ่งโรจน์ และศักดา ขจรบุญ
     ๐ การบริหารค่าตอบแทน พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการค่าตอบแทนของข้าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อาคม ใจแก้ว
     ๐ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารวงจรคุณภาพ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / กาญจนา บุญยัง และเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
     ๐ ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อระบบการให้บริการสุขภาพ / สุนีย์ เครานวล
     ๐ สมรรถนะบุคลากรภาครัฐในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม: กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชาลี ไตรจันทร์ (บทคัดย่อ)
 
ความขัดแย้งการเมืองไทย
     ๐ การใช้วาทกรรมเพื่อการต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย: วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของนอร์แมน แฟร์คลาฟ / คมสัน รัตนะสิมากูล
     ๐ การเมืองว่าด้วยการชุมนุมประท้วง: นัยแฝงแห่งอคติจากการใช้คำว่า "ม็อบ" / บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์ (บทคัดย่อ)
     ๐ ชุมชน-ชาตินิยมกับการเมืองฝ่ายค้านยุคทักษิณ: ว่าด้วยแง่มุมทางทฤษฎีเกี่ยวกับมโนทัศน์กลุ่มก้อนทางประวัติศาสตร์ในการ อธิบายสังคม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
     ๐ เมื่อชาล์ส ทิลลี่พบเอ็ดเวิร์ด ชิลล์ที่สยามประเทศ: ว่าด้วยการเมืองของความเป็นศัตรูในสถานการณ์ "สองรัฐสองสังคม" / ประจักษ์ ก้องกีรติ
     ๐ ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ / มงคล สงปรางค์
     ๐ สงครามประชาชน: การอภิวัฒน์ของชนชั้นรากหญ้าในสังคมไทย / นันทนัช จินตพิทักษ์ และไมตรี อรรถปรียางกูร
 
มาเลเซีย
     ๐ การอิสลามานุวัตรกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้าง "คุณธรรมนำความรู้" : ประสบการณ์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนอิสลามของประเทศมาเลเซีย / ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ และคณะ
     ๐ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องเชื้อชาติกับนโยบายทางการเมืองของพรรคอัมโนในภาวะพหุสังคมของมาเลเซียจากอดีตถึงปัจจุบัน (ค.ศ.1946-2007) / อภิเชษฐ กาญจนดิฐ
     ๐ บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย / วันพิชิต ศรีสุข
     ๐ ผู้นำชุมชนไทยในมาเลเซียกับภาษามลายู ในฐานะภาษาราชการ: ศึกษากรณีชุมชนตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย / เภาซัน เจ๊ะแว, มาหะมาดารี แวโนะ, มะดาโอะ ปูเตะ และดานียา มาแจ
     ๐ การดำเนินนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรมในรัฐเคดาห์และปีนังของมาเลเซีย ค.ศ.1970-2008 / ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง
     ๐ โครงสร้างการเมืองการปกครองกลุ่มผู้นำทางการเมืองของรัฐกลันตัน รัฐตรังกานู และเปรัคของประเทศมาเลเซียกับอิทธิพลที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ / นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน และซาวาวี ปะดาอามีน
     ๐ ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของเพื่อนบ้าน: มาเลเซีย / จรัญ มะลูลีม (บทคัดย่อ)
 
ท้องถิ่นและชุมชน
     ๐ รัฐไทยกับความพยายามสร้าง The Council - Mayor Form ให้องค์การบริหารส่วนตำบล / กฤษฎา พรรณราย
     ๐ กระบวนการการจัดการชุมชนเข้มแข็ง: รูปแบบ ปัจจัยและตัวชี้วัด / วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
     ๐ การบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น / จามรี จำปา
     ๐ การเมือง : เครื่องมือ : กฎหมาย (อำนาจ) ตุลาการมหาดไทยและประชาธิปไตยในท้องถิ่น / กมลวรรณ ชื่นชูใจ
     ๐ การเมืองในการจัดโครงสร้างเชิงสถาบันและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาของท้องถิ่น: อะไร อย่างไร และทำไม? / วีระศักดิ์ เครือเทพ
     ๐ ความเสี่ยงทางการคลังของเทศบาล กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร / ปะการัง ชื่นจิตร
     ๐ ชุมชนาภิวัฒน์ทางการคลังไทยจากวาระแห่งชาติสู่ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการคลังที่ยั่งยืน / ปณัยกร บุญกอบ
     ๐ นวัตกรรมการทางการเมืองที่ท้าทาย: สภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนในการปกครองท้องถิ่น / ดารารัตน์ คำเป็ง
     ๐ พัฒนาการบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากอดีจนถึงปัจจุบัน / เพ็ญนภา จันทร์แดง
     ๐ วัฒนธรรมความเชื่อชาวม้ง ในการระงับข้อพิพาทในชุมชน กรณีศึกษา : อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ / สุพัตรา จิตตเสถียร
 
บทเรียนโลก
     ๐ การต่อต้านการก่อการร้าย: แนวทางจากแดนภารตะ ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายของอินเดีย (2001-2008) / อาทิตย์ ทองอินทร์
     ๐ ยุทธศาสตร์สหรัฐต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ประภัสสร์ เทพชาตรี
     ๐ การเยียวยาสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน: จากหลักการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมสู่หลักความรับผิดชอบในการปกป้อง / ทศพล ทรรศนกุลพันธุ์
     ๐ “การลอบสังหาร” ในประวัติศาสตร์การเมืองโลก: สู่ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วย “สาเหตุ” ของการลอบสังหารทางการเมือง / ณัฐกร วิทิตานนท์
     ๐ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคในฐานะช่องทางแห่งกลไกเชิงมนุษยธรรมระหว่างประเทศ: ศึกษาจากบทบาทขององค์การอาเซียน (ASEAN) ในกรณีภัยพิบัตินาร์กิส / อัสรอฟ ศาสนกุล (บทคัดย่อ)
     ๐ "รัฐ" และ "ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ" ในการจัดการปกครองโลก / เกษร เกษมชื่นยศ
     ๐ องค์การระหว่างประเทศ: (อีก) เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้รัฐเข้มแข็ง / ไพลิน กิตติเสรีชัย
 
มุสลิมไทยศึกษา
     ๐ ผลกระทบของการพัฒนากับการรักษาอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล / ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
     ๐ นักศึกษา ปัญญาชน มุสลิม กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / เอกรินทร์ ต่วนศิริ
 
องค์ความรู้รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
     ๐ รัฐศาสตร์ 60 ปี : Modernism VS Postmodernism - - Pick Your Pick / ติน ปรัชญพฤทธิ์
     ๐ แนวความคิดว่าด้วยการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและถาวร และกรณีปัญหาการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย / มนตรี เจนวิทย์การ
     ๐ กฎและการฝ่าฝืนกฎ: กระบวนการต่อสู้ทางอำนาจเชิงโครงสร้าง / ธีรพงศ์ พรหมวิชัย
     ๐ "เขียน - สยาม" งานเขียนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาจากสายตาของคนใน (นอก) พื้นที่: จากนิราศสุนทรภู่สู่บันทึกของหม่อมแอนนา / นิติกร จิรฐิติกาลกิจ
     ๐ ประชาธิปไตยแบบสานเสวนา ความเชื่อ ความฝัน และความเป็นไปได้ในสังคมไทย / พัชรี สิโรรส
     ๐ ปัญหาของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย: ศึกษาในมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันทางการเมือง กรณีประเทศไทย / ศศิน ดิศวนนท์

 

หมายเหตุ : การรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุมในที่นี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

Thai
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon สันติศึกษา - งามศุกร์ รัตนเสถียร63.71 KB
PDF icon สันติศึกษา - แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง64.28 KB
PDF icon สันติศึกษา - อรอนงค์ ทิพย์พิมล68.65 KB
PDF icon สันติศึกษา - ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์67.96 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - ไชยันต์ ไชยพร213.3 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - อาซัน ดงนะเด็ง, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี172.07 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - ชาลี ไตรจันทร์54.28 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - พรรณงาม เง่าธรรมสาร63.84 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - ดวงยิหวา อุตรสินธุ์55.38 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - วิไลวรรณ จงวิไลเกษม262.69 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - อรชา รักดี189.28 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - ฐาปนี เสาวภางค์วรกุล และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย160.47 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - สาธร ไหมเกตุ120.77 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, อับดุลรอชีด เจะมะ, วิโชติ จงรุ่งโรจน์ และศักดา ขจรบุญ179.89 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - อาคม ใจแก้ว205.13 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - กาญจนา บุญยัง และเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ310.47 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - สุนีย์ เครานวล174.09 KB
PDF icon ชายแดนใต้ - ชาลี ไตรจันทร์72.78 KB
PDF icon ความขัดแย้งการเมืองไทย - คมสัน รัตนะสิมากูล263.74 KB
PDF icon ความขัดแย้งการเมืองไทย - บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์58.66 KB
PDF icon ความขัดแย้งการเมืองไทย - เก่งกิจ กิติเรียงลาภ211.02 KB
PDF icon ความขัดแย้งการเมืองไทย - ประจักษ์ ก้องกีรติ168.65 KB
PDF icon ความขัดแย้งการเมืองไทย - มงคล สงปรางค์171.33 KB
PDF icon ความขัดแย้งการเมืองไทย - นันทนัช จินตพิทักษ์ และไมตรี อรรถปรียางกูร180.08 KB
PDF icon มาเลเซีย - ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ และคณะ275.02 KB
PDF icon มาเลเซีย - อภิเชษฐ กาญจนดิฐ268.9 KB
PDF icon มาเลเซีย - วันพิชิต ศรีสุข102.81 KB
PDF icon มาเลเซีย - เภาซัน เจ๊ะแว, มาหะมาดารี แวโนะ, มะดาโอะ ปูเตะ และดานียา มาแจ184.61 KB
PDF icon มาเลเซีย - ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง174.13 KB
PDF icon มาเลเซีย - นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน และซาวาวี ปะดาอามีน246.32 KB
PDF icon มาเลเซีย - จรัญ มะลูลีม81.94 KB
PDF icon ท้องถิ่นและชุมชน - กฤษฎา พรรณราย135.09 KB
PDF icon ท้องถิ่นและชุมชน - วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ272.57 KB
PDF icon ท้องถิ่นและชุมชน - จามรี จำปา158.38 KB
PDF icon ท้องถิ่นและชุมชน - กมลวรรณ ชื่นชูใจ172.01 KB
PDF icon บทเรียนโลก - อาทิตย์ ทองอินทร์173.01 KB
PDF icon บทเรียนโลก - ประภัสสร์ เทพชาตรี134.16 KB
PDF icon บทเรียนโลก - ทศพล ทรรศนกุลพันธุ์148.04 KB
PDF icon บทเรียนโลก - ณัฐกร วิทิตานนท์208.22 KB
PDF icon บทเรียนโลก - อัสรอฟ ศาสนกุล86.5 KB
PDF icon บทเรียนโลก - เกษร เกษมชื่นยศ207.95 KB
PDF icon บทเรียนโลก - ไพลิน กิตติเสรีชัย82.82 KB
PDF icon มุสลิมไทยศึกษา - ณัฐพงศ์ บุญเหลือ235.8 KB
PDF icon มุสลิมไทยศึกษา - เอกรินทร์ ต่วนศิริ197.78 KB
PDF icon องค์ความรู้รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ - ติน ปรัชญพฤทธิ์89.04 KB
PDF icon องค์ความรู้รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ - มนตรี เจนวิทย์การ91.13 KB
PDF icon องค์ความรู้รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ - ธีรพงศ์ พรหมวิชัย154.73 KB
PDF icon องค์ความรู้รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ - นิติกร จิรฐิติกาลกิจ211.98 KB
PDF icon องค์ความรู้รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ - พัชรี สิโรรส195.48 KB
PDF icon องค์ความรู้รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ - ศศิน ดิศวนนท์272.86 KB